ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สารสนเทศอุดมศึกษา
  เว็บไซต์ นี้เปิดให้บริการสืบค้นข้อมูลจากผู้ที่ประสงค์จะใช้ข้อมูลและสถิติอุดมศึกษาเบื้องต้น เพื่อความ
  สะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอุดมศึกษาของประเทศ
  สิ่งที่ทางสกอ.ต้องการจากท่านคือ ผลของการศึกษาที่ท่านเอาข้อมูลจากเราไปใช้ประโยชน์
  คือ องค์ความรู้และจะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆต่อไป ดังนั้นเมื่อทุกท่านได้สมัครเป็นสมาชิกของระบบแล้วจะสามารถสืบค้นข้อมูลที่เรามีอยู่ในระบบได้ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งท่านสามารถระบุความต้องการข้อมูลในมิติที่ท่านต้องการได้ เมื่อทางระบบได้ทำเป็นการแล้วเสร็จก็จะนำข้อมูลนั้นขึ้นระบบเพื่อให้ท่านได้ ดาวน์โหลดต่อไป
    สำหรับข้อมูลตารางสถิติ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Abstarct งานของท่านที่ได้นำไปใช้ประโยชน์นั้น
  เมื่อส่งกลับมายังทาง สกอ.ทางเราก็จะได้นำขึ้นเผยแพร่ต่อสมาชิกเพื่อจะได้เกิดเครือข่าายในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลอุดมศึกษาสืบไป
    คณะผู้จัดทำหวังว่าสิ่งที่ได้จัดทำให้ใน เว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทุกท่านและหากจะมี
  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้ระบบดีขึ้นก็ยินดีรับฟังต่อไป
        กลุ่มสารนิเทศ
info@mua.go.th