Untitled Document
>> ตารางที่จัดทำล่าสุด
รายการข้อมูลและการจำแนก จำนวนครั้งการดาวน์โหลด
1 ปีการศึกษา 2561 : จำแนกตาม จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตามความบกพร่องทางร่างกายของนักเรียน 17
2 ปีการศึกษา 2561 : จำแนกตาม จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมปลาย จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ 32
3 ปีการศึกษา 2561 : จำแนกตาม จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมต้น จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ 22
Untitled Document
>> รายการข้อมูลยอดนิยม
รายการข้อมูลและการจำแนก จำนวนครั้งการดาวน์โหลด
1 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2560 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 72341
2 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 62678
3 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2561 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 7583
4 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2559 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ISCED_NAME 7513
5 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2558 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 6883