Untitled Document
>> ตารางที่จัดทำล่าสุด
รายการข้อมูลและการจำแนก จำนวนครั้งการดาวน์โหลด
1 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2561 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / ประเภทความบกพร่องของร่างกาย 15
2 บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / 23
3 บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ) / 24
Untitled Document
>> รายการข้อมูลยอดนิยม
รายการข้อมูลและการจำแนก จำนวนครั้งการดาวน์โหลด
1 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2560 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ) / 72609
2 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ) / 62694
3 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2561 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ) / 10667
4 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2559 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ) / ISCED_NAME 7669
5 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ) / 7616