Untitled Document
>> ตารางที่จัดทำล่าสุด
รายการข้อมูลและการจำแนก จำนวนครั้งการดาวน์โหลด
1 ปีการศึกษา 2559 : จำแนกตาม จำนวนบุคคลากรโรงเรียนสาธิต จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 0
2 ปีการศึกษา 2559 : จำแนกตาม ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / จำนวนบุคคลากรโรงเรียนสาธิต จำแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 0
3 ปีการศึกษา 2559 : จำแนกตาม ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / จำนวนบุคคลากรโรงเรียนสาธิต ที่ทำหน้าที่บริหาร จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 0
Untitled Document
>> รายการข้อมูลยอดนิยม
รายการข้อมูลและการจำแนก จำนวนครั้งการดาวน์โหลด
1 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / 62536
2 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2559 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / ISCED_NAME 6184
3 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2558 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / 5755
4 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / 5115
5 ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / 4305