Untitled Document
>> ตารางที่จัดทำล่าสุด
รายการข้อมูลและการจำแนก จำนวนครั้งการดาวน์โหลด
1 ปีการศึกษา 2560 : จำแนกตาม จำนวนบุคลากรในสถานศึกษาจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และเพศ 11
2 ปีการศึกษา 2560 : จำแนกตาม จำนวนบุคลากรในสถานศึกษาจำแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 3
3 ปีการศึกษา 2560 : จำแนกตาม จำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่บริหาร จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ 6
Untitled Document
>> รายการข้อมูลยอดนิยม
รายการข้อมูลและการจำแนก จำนวนครั้งการดาวน์โหลด
1 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 62553
2 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2559 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ISCED_NAME 6767
3 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2558 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 6085
4 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 5291
5 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2553 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 4903