Untitled Document
>> ตารางที่จัดทำล่าสุด
รายการข้อมูลและการจำแนก จำนวนครั้งการดาวน์โหลด
1 ปีการศึกษา 2561 : จำแนกตาม ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับก่อนประถม จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ 2
2 ปีการศึกษา 2561 : จำแนกตาม จำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และเพศ 2
3 ปีการศึกษา 2561 : จำแนกตาม จำนวนบุคลากร จำแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 10
Untitled Document
>> รายการข้อมูลยอดนิยม
รายการข้อมูลและการจำแนก จำนวนครั้งการดาวน์โหลด
1 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2560 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 72099
2 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 62665
3 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2559 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / ISCED_NAME 7441
4 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2558 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 6802
5 นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 : จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / ชื่อสาขาวิชา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 5876