ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิต

ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2562   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมต้น จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2562   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมปลาย จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ )
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2562   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับประถม จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2562   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม ( จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับก่อนประถม จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ )
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2561   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนบุคลากร จำแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2561   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่บริหาร จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2561   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนบุคลากรทำหน้าที่สอน จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2561   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุน จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2561   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับก่อนประถม จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ )
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2561   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับประถม จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ)
มีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   54  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตารางมีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   54  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตาราง
หน้าที่