ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิต

ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2563   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับมัธยมปลาย ม4-ม6)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2563   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับมัธยมต้น ม1-ม3)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2563   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับประถมศึกษา ป1-ป6)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2563   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับอนุบาล เตรียมอนุบาล และเด็กเล็ก)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2563   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ (ช่วงชั้น ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย))
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2563   ภาคเรียนที่   2 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับอนุบาล เตรียมอนุบาล และเด็กเล็ก)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2563   ภาคเรียนที่   2 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับประถมศึกษา ป1-ป6)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2563   ภาคเรียนที่   2 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับมัธยมต้น ม1-ม3)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2563   ภาคเรียนที่   2 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับมัธยมปลาย ม4-ม6)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2562   ภาคเรียนที่   2 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับมัธยมปลาย ม4-ม6)
มีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   72  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตารางมีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   72  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตาราง
หน้าที่