ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

บุคลากรอุดมศึกษา

ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา     2561   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ((ตำแหน่งทางบริหาร))
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา     2561   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / (วิทยฐานะ (ชก,ชพ,ชช,ชชพ))
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา     2561   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ) /
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา     2561   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) /
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา     2561   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / (ประเภทบุคลากรย่อย (สายวิชาการ))
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา     2561   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / (ประเภทบุคลากรย่อย (สายสนับสนุน))
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา     2560   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / (มีชั่วโมงสอน และมีชั่วโมงช่วยสอน )
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา     2560   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / (ไม่มีชั่วโมงสอน)
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา     2560   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / (ตำแหน่งทางบริหาร)
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา     2560   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / (วิทยฐานะ (ชก,ชพ,ชช,ชชพ))
มีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   74  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตารางมีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   74  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตาราง
หน้าที่