ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา

ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา     2562   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561)
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา     2562   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561)
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา     2562   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561)
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา     2561   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560)
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา     2561   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560)
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา     2561   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560)
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา     2560   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559)
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา     2560   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559)
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา     2560   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559)
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา     2559   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558)
มีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   55  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตารางมีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   55  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตาราง
หน้าที่