เข้าสู่ระบบ

*สามารถเข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านจากเว็บไซต์สถิติอุดมศึกษาเดิม
*เจ้าหน้าที่ สกอ. สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เคยใช้ในเว็บไซต์สถิติอุดมศึกษา
โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่